מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
personמבקר העירייה דוד ציון תורג'מן
personטלפון 09-7649121/2
personפקס 09-7649222
personכתובת רחוב ויצמן 135, בניין 7
personשעות פעילות קבלת קהל מתקיימת בתיאום מראש בלבד
personמענה טלפוני ימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00

אודות 

דוד ציון תורג'מןמר דוד ציון תורג'מן מכהן בתפקיד מבקר העירייה ובתפקיד הממונה על תלונות הציבור - Ombudsman. 

בלשכת מבקר העירייה עובדים הגב' אריאלה ברנשטיין כמנהלת הלשכה, מר אייל מגיני בתפקיד סגן מבקר העירייה, וגב' עפרי ארדיטי - מבקרת בכירה.
המבקר נעזר גם בעובדי ביקורת חיצוניים- Outsourcing- לשם ביצוע עבודתו.

מען למכתבים: ת.ד. 25 כפר סבא, 44100
פנייה באמצעות פקס: 09-7649222

הסמכויות והתפקידים בהם מחזיק מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין.  

תפקידיו של מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור הוגדרו ב פקודות העיריות (לצפייה לחצו כאן), בה נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה - אם נעשו על פי החוק ותוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון.
במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה.

המבקר רשאי לבקר גם את המועצה הדתית שבתחום העירייה וכל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.
הגדרה זו מרחיבה את תפקידיו של מבקר העירייה גם לגבי עמותות רבות המקבלות הקצבה מהעירייה.

מכוח זאת מבקר עיריית כפר סבא מופקד על פי חוק לבדוק את פעילות העירייה, תאגידים ציבוריים של העירייה וגופים אשר העירייה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.  

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור פועל בהתאם לחוק כדי לבדוק:

  • האם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

  • בודק את פעולות עובדי העירייה.

  • בודק האם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

  • מבקר את הנהלת חשבונות העירייה, דרך החזקת כספי העירייה ושמירת הרכוש. 

יכולת תפקוד הביקורת של המבקר מותנה בעצמאות ובאי תלותו. לשם כך קבע המחוקק הוראות הבאות לשמור על רמתו האישית ועל עצמאותו של המבקר, ביניהם:

  • המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו.

  • המבקר יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי וועדת הכספים ומועצת העירייה ידונו בתקציבו כפי שהגיש אותם.

  • חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו.

  • למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת.

  • קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה.

דוח מבקר העירייה 

 דוח מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור מתפרסם לציבור. כך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של העירייה ושל הגופים המבוקרים.
מאז מינוי מבקר לעיריית כפר סבא - שנת 1977, מפרסם מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור מדי שנה דוחות שנתיים.
ממצאיו של מבקר העירייה מפורסמים אחת לשנה, עד לחודש אפריל, בדוח הביקורת השנתי.
דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקר העלה וסיכם בעבודתו.
על פי חוק, דוח הביקורת מתייחס לפעילויות אשר בוצעו במהלך השנה שקדמה לשנת פרסום הדוח.

ממצאי הביקורת, מסקנותיו והמלצותיו של מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור מקבלות תוקף לאחר אימוצם ואישורם על ידי הוועדה לענייני ביקורת של מועצת העירייה ולאחר מכן של מליאת מועצת העירייה, על פי המלצותיה של הוועדה.

הממצאים מתפרסמים באמצעי התקשורת המקומית.

על פי עקרון השקיפות בה דוגלת העירייה ומשרד מבקר העירייה רשאי כל אזרח לגשת למזכירות העירייה ו/או לארכיון העירייה ו/או לספרייה העירונית ולעיין בדוחות הביקורת של מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור, או באתר אינטרנט זה.