1. כניסת קהל תותר רק בהתאם למקומות הישיבה המוקצים לקהל באולם הישיבות.
 2. הקהל מחויב לשבת בכל מהלך ישיבת המועצה.
 3. הקהל לא רשאי לשוחח או להשתתף בדיון שמתנהל בישיבת מועצת העיר, אלא אם כן הותר הדבר מפורשות ע"י היו"ר. 
 4. בכל ישיבת מועצה יוצב מסך מחוץ לאולם  עליו תוקרן הישיבה למען הציבור.
 5. בפתח כל ישיבה יזכיר יו"ר הישיבה את הכללים הבסיסיים לקיום ישיבה וביניהם: הקהל ישב לאורך כל הישיבה; עמידה במהלך הישיבה אסורה; הקהל לא ישתתף בדיונים  אלא לאחר קבלת רשות מיו"ר הישיבה; לא יהיו קריאות ביניים ו/או שיח בין הקהל לבין חברי המועצה, או בקרב הקהל עצמו; לא תותר התנהגות מכל סוג שהוא שמטרתה הפרעה למהלכה התקין של הישיבה.
 6. בהתאם לסעיף 35(5) לתוספת השנייה לפקודת העיריות (להלן: "התקנון") רשאי יו"ר הישיבה להורות על הוצאת אדם מהקהל אם הוא מפריע למהלך הישיבה, לאחר שהוזהר כדין.
 7. מי מן הקהל שהותר לו ע"י היו"ר לשאת דברים בפני המועצה, ישב מסביב לשולחן המועצה על מנת שדבריו יוקלטו בפרוטוקול הישיבה.
 8. במקרה של רעש או אי סדר, רשאי יו"ר הישיבה, עפ"י שיקול דעתו, להפסיק את הישיבה לזמן קצוב עליו יודיע מראש; להפעיל כל סמכות הנתונה לו על פי סעיף 35 לתקנון על מנת לאפשר המשך הישיבה בצורה מסודרת ותרבותית.
 9. במהלך הישיבה לא יתקיים דו-שיח בין חברי המועצה לבין הקהל, וגם לא בינם לבין עצמם, אלא רק לאחר קבלת רשות דיבור מאת היו"ר.
 10. חברי המועצה מחויבים לתרבות שיח מכבדת זה כלפי זה, ידברו בצורה הולמת, בלשון מקובלת ובאופן השומר על כבוד המועצה, חבריה, המוזמנים והקהל, ובכלל זה לא יכנסו זה לדבריו של זה או לדבריהם של מי מהמוזמנים שקיבל רשות לדבר.
 11. חברי המועצה יהוו בהתנהגותם ובהתנהלותם מודל ודוגמא לסובלנות הדדית תרבות דיון והתנהגות מכבדת.
 12. שיח יתנהל תמיד לגופו של עניין ולא לגופו של אדם.
 13. חברי המועצה יגנו כל הפרעה לקיום המהלך התקין של הישיבה.
 14. חברי המועצה ימלאו אחר הוראות יו"ר הישיבה בהתאם לכל דין.
 15. בהתאם לסעיף 35(3) לתקנון, יושב ראש הישיבה רשאי להתרות בחבר מועצה המפריע, לדעתו, למהלך התקין של הישיבה, ובמידת הצורך אף להורות על הוצאתו לאחר 3 אזהרות. הוצא חבר מועצה כאמור, רשאי הוא להיכנס לישיבה לצורך הצבעה בלבד.
 16. בכל ישיבה יהיה סדרן והוא יהא אחראי, במידת הצורך, על שמירת הסדר ומניעת הפרעות מן המשתתפים בישיבה.
 17. צילום הישיבה יורשה בתאום מראש עם היו"ר או מי מטעמו, ובלבד שהדבר לא יפריע למהלך התקין של הישיבה.
 18. מועצת העיר תהא רשאית, מעת לעת, לשנות הוראה מהוראות כללים אלו.