עיריית כפר סבא מזמינה ספקים/קבלנים המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים של העירייה.

כל ספק/קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי העירייה חייב להגיש הצעתו על גבי טופס אותו ניתן לקבל במחלקת רכש אספקה ומכרזים של העירייה ברח' תל חי 68 ג כפר סבא או להורידו באתר זה (ראה למטה) ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.

בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

הבקשות תוגשנה במעטפה סגורה בציון "רישום בספר ספקים/קבלנים" במסירה אישית למחלקת רכש אספקה ומכרזים של עיריית כפר סבא, רחוב תל חי 68 ג' או לשלוח בדואר רשום לפי הכתובת: עיריית כפר סבא, המחלקה לרכש אספקה ומכרזים, רח' ויצמן 135, ת"ד 25 כפר סבא.

טפסי רישום להורדה:

טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן-יחיד
טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן-חברה
טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן-שותפות/אגודה שיתופית