בהתאם למדיניות הנחות תינתנה לזכאים לפי הקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)
התשנ"ג 1993 וכל דין אחר, בשיעור ההנחה המרבי הקבוע בדין, למעט ההנחיות וההוראות המפורטות בחלק זה:

 1. הורה עצמאי (תקנה 2(א)( 10 )) – זכאי להנחה בשיעור של 20% , תחול על שטח בגין 140 מ"ר משטח הדירה.
   
 2. נכות אי כושר (תקנה 2(א)( 2))- נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127 לחוק הביטוח הלאומי, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה  יהיה  זכאי להנחה בשיעור 80% בגין 140 מ"ר משטח הדירה.
   
 3. נכות רפואית (תקנה 2(א)( 3)) – נכה אשר דרגת נכותו הרפואית מוכחת עפ"י כל דין והיא בשיעור 90% ומעלה, או מי שטרם קיבל קצבת זקנה ונקבעה לו נכות כאמור יהא זכאי להנחה בשיעור 40% בגין 140 מ"ר משטח הדירה.

זכאי להנחה מן המפורטות מעלה המחזיק בדירה ששטחה עולה על 140 מ"ר , העומד במבחני המשנה ייקבע שיעור ההנחה בהתאם.

מבחן משנה א'

 מס' נפשות  הגבלה במטרים
 4-5  עד 150 מ"ר
 6-7  עד 160 מ"ר
 8 ומעלה  המקסימום על פי תקנות


המסמכים הנדרשים:

 • המבקש הינו מחזיק בנכס.
 • יש להמציא תעודת זהות + ספח
 • במידה ודייר הנכס מעל גיל 18 יש להמציא את תעודות הזכות שלהם יחד עם הספחים.
 • הוגשה בקשה חתומה.

מבחן משנה ב'

 מס' נפשות  הכנסה חודשית ברוטו לבית אב
1  7,500 ₪
2  10,000 ₪
3  11,250 ₪
4  12,500 ₪
5 13,750 ₪
6  15,000 ₪
7 16,250 ₪


המסמכים הנדרשים:

 • תדפיסי חשבון עו"ש-3 חודשים אחרונים
 • אישורים על כל הכנסה כלשהי- 3 חודשים כולל ביטוח לאומי.
 • תעודת זהות המעידה על מבקש ההנחה כתושב כפר סבא.
 • במידה ומי מהדיירים אינו עובד יש להמציא אישור מביטוח לאומי על היעדר תעסוקה.
 • אישור מרשות קודמת על  הפסקת אי מתן הנחה (אם התגורר/ה ברשות אחרת בעבר)
 • מילוי טופס בקשה להנחה- מבחן הכנסה