בהתאם למדיניות הנחות תינתנה לזכאים לפי הקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)
התשנ"ג 1993 וכל דין אחר, בשיעור ההנחה המרבי הקבוע בדין, למעט ההנחיות וההוראות המפורטות בחלק זה:

 1. הורה עצמאי (תקנה 2(א)( 10 )) – זכאי להנחה בשיעור של 20% , תחול על שטח בגין 140 מ"ר משטח הדירה.
   
 2. נכות אי כושר (תקנה 2(א)( 2))- נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127 לחוק הביטוח הלאומי, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה  יהיה  זכאי להנחה בשיעור 80% בגין 140 מ"ר משטח הדירה.
   
 3. נכות רפואית (תקנה 2(א)( 3)) – נכה אשר דרגת נכותו הרפואית מוכחת עפ"י כל דין והיא בשיעור 90% ומעלה, או מי שטרם קיבל קצבת זקנה ונקבעה לו נכות כאמור יהא זכאי להנחה בשיעור 40% בגין 140 מ"ר משטח הדירה.

זכאי להנחה מן המפורטות מעלה המחזיק בדירה ששטחה עולה על 140 מ"ר, העומד במבחני המשנה ייקבע שיעור ההנחה בהתאם:

מבחן משנה א'

 מס' נפשות  הגבלה במטרים
 4-5  עד 150 מ"ר
 6-7  עד 160 מ"ר
 8 ומעלה  המקסימום על פי תקנות


המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה:

 • מגיש/ה הבקשה הינו/ה מחזיק/ה בנכס.
 • צילום תעודת זהות + ספח.
 • במידה ודייר/ת הנכס הינו/ה מעל גיל 18 יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות + ספח.
 • הוגשה בקשה חתומה.

מבחן משנה ב'

מס' נפשות הכנסה חודשית ברוטו לבית אב
1 9,000 ₪
2 12,000 ₪
3 13,500 ₪
4 15,000 ₪
5 16,500 ₪
6 18,000 ₪
7 19,500 ₪


המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה:

 • תדפיסי חשבון עו"ש-3 חודשים אחרונים
 • אישורים על כל הכנסה כלשהי- 3 חודשים כולל ביטוח לאומי.
 • תעודת זהות המעידה על מבקש ההנחה כתושב כפר סבא.
 • במידה ומי מהדיירים אינו עובד יש להמציא אישור מביטוח לאומי על היעדר תעסוקה.
 • אישור מרשות קודמת על  הפסקת אי מתן הנחה (אם התגורר/ה ברשות אחרת בעבר)
 • מילוי טופס בקשה להנחה- מבחן הכנסה