פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור (עמותות)

נוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

הצהרה על אי שינוי נסיבות - עמותות

תצהירי פטור למפעל מוגן / מרכזי עבודה שיקומיים

מתן פטורים מארנונה לפי סעיפים 5 ג (ה) (9),(10)(11) לפקודת הפיטורין, תנאים ודרישות:

לצורך הגשת בקשה לקבלת הפטור המבוקש עליכם לצרף את האישורים הבאים:

  1. אישור חתום ע"י משרד הרווחה, תקף לשנה הרלוונטית לבקשת הפטור.

  2. נא לצרף את התצהיר המתאים עפ"י ההגדות האמורות:

    א. מפעל מוגן לרבות מרכז עבודה שיקומית לאנשים עם מוגבלות.
    ב. מסגרת יומית שעיקר יעודה מתן שירות שיקום בתחום התעסוקה לנכה נפש.
    ג. מסגרת יומית לרבות מרכז יום, מרכז שיקום ומרכז הכשרה לאנשים עם מוגבלות בכל גיל.

3. אישור אימות חתום ע"י עו"ד.