הנחיות להגשת בקשה לועדת הנחות (הנחה כלכלית) 

המסמכים הנדרשים

  • טופס חתום, יש למלא את הטופס בכתב יד ברור וקריא ולצרף את המסמכים הנדרשים המפורטים.
  • צילום ת.ז. של המבקש
  • אישורים על הכנסות מכל מקור שהוא.
  • תלושי שכר עפ"י הפרוט המופיע בבקשה.
  • תדפיס עו"ש לפי המפורט בבקשה.
  • אישורים מביטוח לאומי במידה ומקבלים קצבאות.
  • מסמכים משפטיים כגון דמי מזונות, הוצ' לפועל וכו'. פירוט מלא נמצא בטופס הבקשה.
  • במידה ויש חובות להוצאה לפועל – יש להביא תדפיס תיקים + קבלות על תשלומים במידה ושולמו.
  • מידע נוסף מצוי בטופס הבקשה.

בקשות ללא אישורים מתאימים לא יטופלו.
הודעה על מתן הנחה תשלח לאחר החלטת הועדה.
גובה ההנחה שתאושר תהיה על פי הנחיות משרד הפנים.

**בקשות להנחה ע"פ מבחן הכנסה לשנת 2021 ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 31.8.2021.

הגשת מסמכים:
דואר אלקטרוני: i-gvia@ksaba.co.il
דואר ישראל: רחוב ויצמן 137, בנין 4, קומה 1
פקס: 09-7646426

טופס הנחות בארנונה ע"פ מבחן הכנסה:

טופס בקשה להנחה בארנונה - ע"פ מבחן הכנסה (מקוון) 

טופס להורדה 

טבלת מבחן הכנסה לשנת 2021 

טפסים אגף הכנסות