הגשת בקשה להנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה (הנחה כלכלית)

המסמכים הנדרשים

 • טופס חתום, יש למלא את הטופס בכתב יד ברור וקריא ולצרף את המסמכים הנדרשים המפורטים.
 • צילום ת.ז. של המבקש
 • אישורים על הכנסות מכל מקור שהוא.
 • תלושי שכר עפ"י הפרוט המופיע בבקשה.
 • תדפיס עו"ש לפי המפורט בבקשה.
 • אישורים מביטוח לאומי במידה ומקבלים קצבאות.
 • מסמכים משפטיים כגון דמי מזונות, הוצ' לפועל וכו'. פירוט מלא נמצא בטופס הבקשה.
 • במידה ויש חובות להוצאה לפועל – יש להביא תדפיס תיקים + קבלות על תשלומים במידה ושולמו.
 • מידע נוסף מצוי בטופס הבקשה.

בקשות ללא אישורים מתאימים לא יטופלו.
הודעה על מתן הנחה תשלח לאחר החלטת הועדה.
גובה ההנחה שתאושר תהיה על פי הנחיות משרד הפנים.

טופס הנחות בארנונה ע"פ מבחן הכנסה:

טופס בקשה להנחה בארנונה - ע"פ מבחן הכנסה (מקוון)

טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה ע"פ מבחן הכנסה (להדפסה)

בקשה להנחה לשנת הכספים 2023 ניתן להגיש בין התאריכים 1/1/23 עד 30/9/23.

הגשת מסמכים:

 • במידה ובחרתם בטופס להורדה, ניתן לצרף את הטופס הסרוק לטופס פניית שירות כללית
 • דואר ישראל: רחוב ויצמן 137, בנין 4, קומה 1
 • פקס: 09-7646426

טבלת מבחן הכנסה לשנת 2022 (pdf)

טבלת מבחן הכנסה לשנת 2023 (pdf)