פנייה אל הממונה על תלונות הציבור

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור.

התלונה תתברר ע"י הממונה אך ורק במידה שיחידות העירייה טיפלו בתלונה באופן שאינו משביע את רצון התושב, ועדיין התושב סבור שיש ממש בתלונתו.

במקרה של תלונה / פנייה ראשונית הנוגעת לעבודת העירייה, על התושב לפנותה קודם כל למוקד העירוני 106. כמו כן, קיימת האפשרות להפנותה לפניות הציבור באגף שירות בעירייה.
פנייה / תלונה ראשונית של תושב שהופנתה ללשכת הממונה על תלונות הציבור, תועבר לטיפול למוקד 106 ו/או מנהל פניות הציבור תוך יידוע התושב כי הפנייה / התלונה הועברה לטיפול יחידות העירייה ותשובה תועבר עם סיום הטיפול בה.

הממונה על תלונות הציבור אינו מהווה כתובת ראשונה לפניית התושב.

תלונה לממונה על תלונות הציבור ניתן להגיש בכתב או בדפוס באמצעות:

בדואר רגיל אל הממונה על תלונות הציבור: מר דוד ציון תורג'מן
כתובת רח' ויצמן 135, בניין 7, קומת קרקע
מען למכתבים ת.ד. 25 כפר סבא, 4423142
פקס: 09-7649222
טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור:
להגשת תלונה מקוונת

לא ניתן להגיש תלונה באמצעות שיחת טלפון!
הגשת תלונה בע"פ תתאפשר אך ורק בהתייצבות בלשכת הממונה על תלונות הציבור.
קבלת קהל מתקיימת במשרד הממונה על תלונות הציבור על פי תיאום טלפוני 09-7649121/2.
על התושב לציין בתלונתו את מספר תעודת הזהות, כתובת מגורים/דואר אלקטרוני ומס' טלפון/ נייד.
חשוב לצרף לתלונה העתקים קודמים של פניות המתלונן לגוף אליו פנה בצירוף תשובות שהתקבלו, החלטות בנושא וכן ניירת נוספת רלוונטית להצגת התלונה.

הסמכויות והתפקידים בהם מחזיק הממונה על תלונות הציבור

מבקר עיריית כפר סבא מכהן בנוסף לתפקידו כמבקר, גם כממונה על תלונות הציבור - Ombudsman בהתאם להחלטת מועצת העירייה והחוק.
בשנת 2008 נתקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008 , המסדיר את נושא תפקיד הממונה על תלונות הציבור ברשויות המקומיות, על פי דין.
לצפייה בחוק לחצו כאן

הממונה על תלונות הציבור מופקד בתוקף תפקידו על עריכת בירור וטיפול בתלונות התושבים שעניינם נוגע לאחד ו/או יותר מהבאים:

  • עיריית כפר סבא על כל יחידותיה, אגפיה ומוסדותיה
  • תאגידים וחברות שבבעלותה ו/או בהנהלתה של עיריית כפר סבא 
  • עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בעיריית כפר סבא.

הממונה על תלונות הציבור לא יטפל בתלונות שבירורן מתקיים  בבית משפט, ואינו מהווה תחליף לגופי פישור אחרים, אלא הוא גוף נוסף המקיים שירות עבור ולמען האזרח.

כל תלונה המגיעה בכתב לממונה על תלונות הציבור והעומדת בהתניות הקבועות בחוק נבדקת ובמידת הצורך אף נערך בירור.
מדיניות הממונה על תלונות הציבור הינה טיפול יעיל ומהיר בזמן, תוך הישענות על עקרונות השוויון והצדק.

הדוח השנתי של הממונה על תלונות הציבור מפורסם כל שנה ומסכם את עבודת הממונה הכוללים נתונים כמותיים על מספר והרכב התלונות כפי שהגיעו וטופלו על ידו, לצד הצגת לקט תלונות.

תלונות הציבור - דוחות שנתיים