1. הזמנה לשיח שיתוף ציבור 03.10.18:

 הזמנה לשיח שיתוף ציבור

2. עדכונים שיתוף הציבור

3. מצגת סיכום שיח שיתוף הציבור 03.10.18