נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן

פניות- חוק חופש המידע  בקשה בנושא חופש המידע כפי שמתחייב בחוק 30 ימים

00:30:00:00

פניות ציבור- בנושא השירות העירוני תושב שמבקש לקבל התייחסות על פעולות העירייה בנושאי שירות 14 ימים

00:14:00:00