עדכונים בנושא טיפול במפגעי זיהום אוויר וריח

 

 הודעה לתושב בנוגע לטיפול במפגעי ריח בשכונה הירוקה, 14.11.19