פרטי הזכאות להנחה

הנחת נכי צה"ל 

  • נכה צה"ל הזכאי לקבל תגמולים או מענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט- 1959 [נוסח משולב].
  • נכה צה''ל, המנהל בית-עסק והוא פטור מתשלום מקדמות למס הכנסה לפי סעיפים 174 – 181 לפקודת מס הכנסה.

שיעור ההנחה
עד 66% עד 4 נפשות בדירה עד 70% מ"ר .
            מעל 4 נפשות בדירה עד 90 מ"ר .

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • נמסרו המסמכים להוכחת הזכאות במידה ומדובר בעסק יש להמציא מסמך מפורט המראה סעיפים החוק.
  • הוגשה בקשה חתומה. 

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות