פרטי הזכאות להנחה

מקבלי גמלת סיעוד לפי חוק  ו' ולחוק הביטוח

  • נכה רפואי בשיעור של 90% ומעלה
  • נכה שטרם קיבלת קצבת זקנה ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה

שיעור ההנחה
עד 70% הנחה מכלל הנכס.

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • הומצא אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי
  • נמסרו מסמכים להוכחת זכאותו מכל מקור שהוא : מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד העבודה וכדומה

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות