פרטי הזכאות להנחה

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה
מקבלי הגמלה החל לקבלה לפני 01/01/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה.

שיעור ההנחה
עד 70% הנחה מכלל הנכס.

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
  • נמסרו מסמכים להוכחת זכאותו מכל מקור שהוא : מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד העבודה וכדומה.  

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות