פרטי הזכאות להנחה

מקבלי גימלה ילד נכה (לרבות ילד במשפחה אומנה ל מחזיק בנכס)

ילד נכה שהוכר בביטוח לאומי במשמורת ההורים, שקיבל את הנכות מתחת לגיל 18.
במידה והוכר כנכה מתחת לגיל 18 יהיה זכאי להנחה ללא רלוונטיות גילו כיום.

שיעור ההנחה
עד 33% בגין 100 מ"ר .

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • הומצא אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי 

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות