ארנונה היא מס המוטל לפי פקודת העיריות על המחזיקים בנכסי דלא ניידי, במבנים, בדירות, בקרקעות ועוד מדי שנה.

הארנונה מממנת את פעילויות העירייה לרוות התושב בנושאי החינוך, התרבות, הנוער והספורט, רווחה, איכות הסביבה, ביטחון, גינון ועוד.

בכל שנה קובעת הממשלה על פי חוק ההסדרים במשק את שיעורי עליית הארנונה לעומת השנה הקודמת בכלל הרשויות המקומיות.
כמו כן קובעת הממשלה את שיעורי התעריפים המינימאליים והמקסימאליים של הארנונה לנכסים השונים, בהתאם לסוגי השימושים השונים.

מועצת העירייה מחליטה כל שנה בצו מסים על הטלת המס, קובעת את אזורי המס, התעריפים על פי אזורי המס, סוגי הבניינים והשימושים השונים. שינויים מומלצים על ידי מועצת העירייה נדרשים לאישור משרד הפנים והאוצר. עד למתן האישור או הסירוב לשינויים לא יחולו שינויים בצו הקיים.

החוק קובע את שיעורי ההנחות ואת הקבוצות הזכאיות להן.
לרשות המקומית אין היתר לחרוג מהן.

לרשות התושבים עומד צוות עובדים מיומן ומוכשר העושה את המיטב כדי לתת רמת שירות גבוהה ביותר לכל פונה. יחד עם זאת אין ביכולתנו לתת או לאשר את אשר לא הוגדר בחוק ובתקנות.

האגף משקיע משאבים רבים בניסיון התייעלות כדי לקצר את משך זמן הטיפול בנושאים השונים כך שהשירות יהיה זמין, קצר ואיכותי תמיד.
 
אנו עומדים לשירות התושבים על פי הימים והשעות שנקבעו בעירייה.

לצווי הארנונה לחצו כאן