חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968 מטיל חובת רישוי ופיקוח על מאות סוגי עסקים במוגדרים בצו רישוי עסקים , וזאת כדי להבטיח את העמידה במטרות הבאות:

 •  איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים
 •  מניעת מפגעים ומטרדים
 •  קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה
 •  קיום הדינים הנוגעים לשירותי הכבאות
 •  מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
 •  בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
 •  מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים
 •  מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות

פתיחת עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.

חוק יסוד חופש העיסוק קובע כי כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק או משלח יד. החוק קובע כי שלילת הזכויות לחופש העיסוק יכולה להיעשות רק באמצעות חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה במידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי החוק כאמור, מכוח הסמכה מפורשת בו.
חובת הרישוי היא לטובת הכלל ואינה עומדת בסתירה לחוק חופש העיסוק כל עוד גורמי הרישוי מקפידים על קיום מטרות החוק.
תחומי האחריות של מחלקת רישוי עסקים הם טיפול ברישוי עסק על פי חוק רישוי עסקים, טיפול ברישוי דוכנים זמניים, טיפול ברישוי שטחי ישיבה בשטחיים ציבוריים בחזית בתי אוכל, פיקוח תברואי של בתי עסק.

בהוצאת הרישיון מעורבים מספר רב של גורמים:

 • גורמים עירוניים- רישוי ופיקוח על הבנייה, ביוב, סידורי נכים, פינוי אשפה, כיבוי אש, שירותים ווטרינרים, היחידה לאיכות הסביבה, מחלקת נכסים, פיקוח עירוני.
 • גורמים חיצונים- משרד הבריאות , המשרד להגנת הסביבה, משרד התמ"ת , משטרה , משרד החינוך, משרד המדע והספורט (מכוני כושר), משרד התחבורה.

מחלקת רישוי עסקים במקרה זה היא הציר המרכזי המנווטת ודואגת של כל משרד ממשלתי או מקומי יטפל בבקשה בזמנים הקצובים לו, והמבקש יעמוד בכל התנאים אותם קובע החוק.
הנושאים המפורטים כאן מציינים באופן כוללני את השלבים לצורך קבלת רישיון להפעלת עסק ומהווים כלי עזר לטיפול ברישיון.

חוק וצו רישוי עסקים

צו רישוי עסקים - התשפ"ב 2022
קובץ התקנות לצו רישוי עסקים (תיקון מס' 2) עדכני ליום 14/06/22
חוק רישוי עסקים
למעבר לעדכונים לחוק תקנות וצו רישוי עסקים באתר משרד הפנים

חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 הטיל חובת רישוי ובעקבותיה הטיל פיקוח מיוחד על מאות סוגי עסקים ולשם הגשמת מטרותיו הוא מטיל מגבלות על עסקים אלו על ידי התנייה של עצם העיסוק בהם בתנאים מרובים.

מטרות חוק רישוי עסקים:

 • איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים
 • מניעת מפגעים ומטרדים
 • קיום דינים הנוגעים לתכנון ובנייה
 • קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות
 • מניעת סכנה לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
 • מניעת סכנה של מחלות בעלי חיים
 • מניעת זיהום מקורות מים בחומרים מסוכנים.

סוגי עסקים ורישיונות

שר הפנים, לאחר שהתייעץ עם השרים במשרדים הבאים: איכות הסביבה, בטחון הפנים, העבודה, החקלאות והבריאות, קבע בצו עשר קבוצות עסקים החייבים בקבלת רשיון לפני הפעלתם:

 • קבוצה 1 — בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
 • קבוצה 2 — דלק ואנרגיה
 • קבוצה 3 — חקלאות ובעלי חיים
 • קבוצה 4 — מזון
 • קבוצה 5 — מים ופסולת
 • קבוצה 6 — מסחר ושונות
 • קבוצה 7 — עינוג ציבורי, נופש וספורט
 • קבוצה 8 — רכב ותעבורה
 • קבוצה 9 — שירותי שמירה ואבטחה
 • קבוצה 10 — תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

סוגי רישיונות:

 1. רישיון תקופתי- רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת, שלוש , חמש או חמש עשר שנים
  ותוקפו פג עם תום התקופה. הרישיון מיועד לעסקים שבהם מתקיים הליך רישוי מחודש בתום התקופה.
  רישיון זמני- רישיון שניתן לעסק שהוא זמני או עונתי מטבעו.
  לרישיונות הללו מצטרפים גם רישיונות לתקופה קצובה בת פחות משנה.
 2. היתר זמני - רישיון הניתן לעסק לתקופה שאינה עולה על שנה, וזאת על מנת שהגוף
  המנפיק את האישור יוכל במהלך תקופה זו לבחון את פעילות העסק ואת התנאים
  הדרושים להפעלתו.
 3. היתר מזורז-היתר שניתן בהליך מזורז לעיסוק בסוגי עסקים טעוני רישוי,שנקבעו לפי סעיף 6א1 לחוק,לתקופות הקבועות בתקנות 3ד ו-3ה

תנאים למתן רישיון/ היתר זמני/ היתר מזורז:
רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את הרישיון או ההיתר הזמני, בשלושה סוגי תנאים:

 1. תנאי מוקדם- הוא תנאי שיש לקיימו לפני שיינתן הרישיון או ההיתר הזמני /מזורז.
 2. תנאי ברישיון - הוא תנאי שכלול ברישיון או בהיתר הזמני ויש לקיימו בדרך קבע בעת הפעלת העסק.
 3. תנאי נוסף- הוא תנאי שהוסיפו לרישיון או להיתר הזמני/מזורז, לאחר שהוצא.

תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי.
לדוגמה: נותן האישור רשאי להוסיף תנאי לרישיון, כדי למנוע הפרעה בלתי סבירה לשכנים של אותו בית עסק. קביעת התנאים היא חלק בלתי נפרד מרישיון עסק המבקש

למי נחוץ רשיון לניהול עסק?

עסק מכל סוג שהוא - המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 1995- לרבות כל התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו, חייב ברשיון.
 לדוגמא: מסעדות, אטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים, גלידה, עוגות ומשקאות קלים, בתי מלאכה מכל הסוגים, בתי חרושת מכל הסוגים, מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים למוצרים מסוימים, כל מחסן מעל 50 מ"ר, כל חנות מעל 500 מ"ר וכו'.
 פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים.
ניתן לעיין בו באגף רישוי עסקים או באתר זה. מומלץ להיעזר בהסבר של עובד מוסמך באגף רישוי עסקים ולא להסתפק בפרשנות עצמית לכתוב בצו.
עסק טעון רישוי הפועל ללא רשיון צפוי לסגירה מינהלית מיידית, לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולהטלת עונשי מאסר.
חובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון וכיו"ב. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהן השונים, סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, בתי תוכנה וכו'.

ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברשיון לניהול עסק, כגון: מכירת צעצועים, מכירת חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה וכו'. 
מומלץ לבדוק באגף רישוי עסקים את החובה בדבר הצטיידות ברשיון עסק, לפני פתיחתו.
 
עם זאת יודגש: ניהול עסק מכל סוג שהוא בדירת מגורים או בכל מקום אחר שלא יועד לכך על פח היתר הבנייה או התכנית התקפה, טעון בהוצאת היתר "לשימוש חורג" מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

ניהול עסק הטעון שימוש חורג ללא היתר זה מהווה עבירה על חוק התכנון והבניה והעובר על כך צפוי להגשת תביעה משפטית, קנסות וצו פינוי.
בקשות להוצאת היתר "לשימוש החורג" יוגשו לאגף ההנדסה ברח' ויצמן 137, כפר-סבא
 
אזהרה!
כל המפעיל עסק ללא רשיון וללא בדיקה מוקדמת במחלקת  רישוי עסקים אם ניתן להוציא רשיון ומה הדרישות להוצאת רשיון, מסתכן בכך כי בקשתו לרשיון עסק לא תאושר וכנגד העסק ינקטו הליכים משפטיים עד כדי הוצאת צו סגירה.
לתשומת לבך - רשיון עסק ניתן יהיה להוציא רק לאחר קבלת אישור כל נותני האישור וגורמי הרישוי הרלוונטיים לבקשה

מדוע חייבים ברישיון לניהול עסק? 

בכפר סבא קיימות תוכניות בנין עיר שונות לאזורי העיר השונים. כל תכנית מגדירה אזור המיועד למגורים, למלאכה, לתעשייה, למינהל, למסחר או לאזורים מעורבים. כמו כן לכל בנין יש תכנית והיתר בניה מפורטים המגדירים השימושים המותרים בו.
אין להעלות על הדעת כי יפתחו וינוהלו בתי עסק שלא במסגרת התכנון ההנדסי המקיף, כפי שאושר על ידי גורמי התכנון המוסמכים, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד מאת הגורמים המוסמכים.

קיימים בתי עסק הקשורים לבריאות הציבור והחייבים מכח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הנקיון ההיגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו.
קיימים בתי מלאכה ותעשיות המוציאים שפכים ופסולת, עשן וריחות לוואי, ועל מנת למנוע הוצאתם לרשות הרבים, יש לעשות סידורים מוקדמים הנדרשים לשם כך.
קיימות תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי היצור שלהן דרושים אמצעים למניעת זוהמה ולכלוך, על מנת להבטיח מוצר על פי האישור והתקן הניתן ליצרו.
קיימים סוגי עסקים, שלצורך הפעלתם דרושות דרכי גישה ושינויים במבנה, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו'. לשם שמירה על כל אלה מתמשך התהליך עד לאישור בית העסק והוצאת הרשיון לניהולו, בכפיפות להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו.

הרשיון מאשר, כי אכן נעשו, סודרו והותקנו כל אותם דברים המתירים הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל דרישות החוק.
 הוצאת רשיון עסק הינו תהליך מורכב ומסובך המחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב.
לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל שינויים בעסק קיים לפני שבדקת כי ניתן יהיה להוציא רשיון עסק בכתובת בה מדובר.

דרישות מסגרת של המשרד להגנת הסביבה

לאתר המשרד להגנת הסביבה לנושא תעשייה ורישוי