בסרטון: קונים או מוכרים נכס בכפר סבא? לנוחיותכם הסבר אודות תהליך קבלת אישור עירייה בטאבו.

הגשת בקשה לאישור טאבו:

טופס אישור לטאבו - משכנתא לדירות רגילות

טופס אישור לטאבו - משכנתא למגורים בדירות מיוחדות

טופס אישור לטאבו – משכנתא למסחר ועסקים

טופס אישור לטאבו – דירות רגילות בקומות ביניים

טופס אישור לטאבו – דירות מיוחדות ונכסים שאינם מיועדים למגורים

טופס בקשה להארכת אישור טאבו

הנחיות כלליות ודגשים:

 1. ככל שתיבדק הבקשה, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, מסמכים אלו מהווים בסיס להגשת הבקשה.
 2. ככל ותתקבל בקשת תושב, מסיבה כלשהי, לביצוע בדיקות חוזרות בנכס, משך הטיפול יוארך בהתאם.
 3. יש לפרוע את כל החובות הרובצים על הנכס במזומן או בהמחאה בנקאית ולפרוע שקים דחויים אשר ניתנו וטרם הגיע זמן פירעונם.
 4. תוקף האישור לטאבו הינו לכל היותר עד 4 חודשים ממועד הגשת הבקשה ובכפוף לתשלום מראש עד למועד התוקף המבוקש.
 5. האישור לטאבו כרוך בתשלום אגרה.
 6. יש לקחת בחשבון כי במידה ומשלמים חובות בשיקים יש להמתין 5 ימי עסקים או להציג אישור מהבנק על פירעון השיק.
 7. במידה והנכם מבקשים לקבל פטור מנכס ריק במקביל לבקשה לאישור לטאבו. חשוב שתדעו כי על מנת לקבל אישור תקף הנכם נדרשים להסדיר את תשלומי הארנונה.
 8. בקשה לפטור נכס ריק תיבדק במקביל ויבוצע החזר רטרואקטיבי בהתאם לתקופת הפטור, בכפוף לתנאי הפטור.
 9. זמני טיפול בבקשות המועברים לגורם חיצוני - משך זמן טיפול של בקשה שנדרש עבורה טיפול שמאי חיצוני הינו עד כ-90 ימי עסקים.

מסמכים והנחיות פרטניות בהתאם לסוג הבקשה המבוקשת:

א. מכירת דירת מגורים

 1. נסח טאבו עדכני מהחודש האחרון.
 2. חוזה מכר הכולל תאריך מסירת חזקה (במידה ואין מועד, יש לחתום על טופס הצהרת היעדר מועד מסירת חזקה הנמצא באתר).
 3. במידה וישנם שוכרים בנכס, יש להציג חוזה שכירות בתוקף.
 4. תשלום אגרה – 51 ₪ עבור חלק מחלקה / 351.50 ₪ עבור חלקה שלמה.
 5. משך זמן טיפול בבקשה:
  • דירה בקומת ביניים (ללא דופלקס / פנטהאוז) - 7 ימי עסקים.
  • דירה מיוחדת (דירת גן, דירה עם ממשק לקרקע, בתים פרטיים, דו משפחתיים, דופלקס,  פנטהאוז, דירת גג) - 30 ימי עסקים.

ב. משכנתא

 1. נסח טאבו עדכני מהחודש האחרון.
 2. במידה וישנם שוכרים בנכס, יש להציג חוזה שכירות בתוקף.
 3. שטר משכנתא חתום מהבנק בדירות מסוג דירת גן, דירה עם ממשק לקרקע, בתים פרטיים, דו משפחתיים, דופלקס, פנטהאוז ודירת גג.
 4. תשלום אגרה –51 ₪ עבור חלק מחלקה / 351.50 ₪ עבור חלקה שלמה.
 5. משך זמן טיפול בבקשה:
  • דירה בקומת ביניים (ללא דופלקס / פנטהאוז) - 7 ימי עסקים.
  • דירה מיוחדת (דירת גן, דירה עם ממשק לקרקע, בתים פרטיים, דו משפחתיים, דופלקס, פנטהאוז, דירת גג) - 14 ימי עסקים.

ג. ביצוע העברה על שם מקבלן

 1. נסח טאבו עדכני מהחודש האחרון.
 2. חוזה רכישה.
 3. במידה וישנם שוכרים בנכס, יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.
 4. הסכם קומבינציה במידת הצורך.
 5. תשלום אגרה – 51 ₪ עבור חלק מחלקה / 351.50 ₪ עבור חלקה שלמה.
 6. משך זמן טיפול בבקשה:
  • דירה בקומת ביניים (ללא דופלקס / פנטהאוז) - 7 ימי עסקים.
  • דירה מיוחדת (דירת גן, דירה עם ממשק לקרקע, בתים פרטיים, דו משפחתיים, דופלקס, פנטהאוז, דירת גג) - 30 ימי עסקים.

ד. רישום בית משותף מגורים / מסחר ועסקים

הגשת הבקשה באופן פיזי באגף ההכנסות.

 1. נסח טאבו עדכני מהחודש האחרון - על כל החלקה.
 2. חוזה רכישה.
 3. שני תשריטי גרמושקה צבעוניים (מודפסים) - נדרש לקבוע פגישה באגף ההכנסות לצורך הגשת התשריטים.
 4. תשלום אגרה – 51 ₪ עבור חלק מחלקה / 351.50 ₪ עבור חלקה שלמה.
 5. משך זמן טיפול בבקשה - 30 ימי עסקים.

ה. משכנתא מסחר ועסקים מכל הסוגים

 1. נסח טאבו עדכני מהחודש האחרון וחוזה שכירות בתוקף במידה וישנם שוכרים בנכס.
 2. יש לצרף תשריט בית משותף כקובץ PDF לטופס פניית שירות כללית
 3. תשלום אגרה – 51 ₪ עבור חלק מחלקה / 351.50 ₪ עבור חלקה שלמה.
 4. משך זמן טיפול בבקשה - 14 ימי עסקים.
 5. שטר משכנתא חתום מהבנק

ו. מכירה מסחר ועסקים

 1. נסח טאבו עדכני מהחודש האחרון, חוזה מכר וחוזה שכירות בתוקף במידה וישנם שוכרים בנכס.
 2. יש לצרף תשריט בית משותף צבעוני כקובץ PDF לטופס פניית שירות כללית
 3. תשלום אגרה – 51 ₪ עבור חלק מחלקה / 351.50 ₪ עבור חלקה שלמה.
 4. משך זמן טיפול בבקשה - 30 ימי עסקים.

ז. אישור עבור אדמות חקלאיות ומגרשים

 1. נסח טאבו עדכני מהחודש האחרון.
 2. חוזה רכישה.
 3. תשלום אגרה – 51 ₪ עבור חלק מחלקה / 351.50 ₪ עבור חלקה שלמה.
 4. משך זמן טיפול בבקשה - 30 ימי עסקים.

ח. אישור העברה אגב גירושין

 1. נסח טאבו עדכני מהחודש האחרון.
 2. הסכם גירושין וחלוקת הנכס.
 3. חוזה מכירה.
 4. במידה וישנם שוכרים בנכס, חוזה שכירות
 5. ככל והסכם הגירושין קובע שהצדדים יחתמו על חוזה / תצהירים או כל התחייבות אחרת בקשר לנכס, יש להמציא את המסמכים הרלוונטיים בהתאם.
 6. תשלום אגרה –51 ₪ עבור חלק מחלקה / 351.50 ₪ עבור חלקה שלמה.
 7. משך זמן טיפול בבקשה:
  • דירה בקומת ביניים (ללא דופלקס / פנטהאוז) - 7 ימי עסקים.
  • דירה מיוחדת (דירת גן, דירה עם ממשק לקרקע, בתים פרטיים, דו משפחתיים, דופלקס, פנטהאוז, דירת גג) - 30 ימי עסקים.

ט. אישור העברה ללא תמורה

 1. נסח טאבו מחודש אחרון.
 2. תצהירי העברה ללא תמורה של מקבל / נותן הסכם מתנה חתום ע"י שני הצדדים.
 3. במידה ויש שוכרים בנכס, חוזה שכירות עדכני.
 4. תשלום אגרה – 51 ₪ עבור חלק מחלקה / 351.50 ₪ עבור חלקה שלמה.
 5. משך זמן טיפול בבקשה:
  • דירה בקומת ביניים (ללא דופלקס / פנטהאוז) - 7 ימי עסקים.
  • דירה מיוחדת (דירת גן, דירה עם ממשק לקרקע, בתים פרטיים, דו משפחתיים, דופלקס, פנטהאוז, דירת גג) - 30 ימי עסקים.

י. אישור העברה ע"פ צוואה

 1. נסח טאבו מחודש אחרון
 2. צוואה וצו קיום צוואה
 3. במידה ויש שוכרים בנכס, חוזה שכירות עדכני.
 4. תשלום אגרה – 51 ₪ עבור חלק מחלקה / 351.50 ₪ עבור חלקה שלמה.
 5. משך זמן טיפול בבקשה:
  • דירה בקומת ביניים (ללא דופלקס / פנטהאוז) - 7 ימי עסקים.
  • דירה מיוחדת (דירת גן, דירה עם ממשק לקרקע, בתים פרטיים, דו משפחתיים, דופלקס, פנטהאוז, דירת גג) - 30 ימי עסקים.

מידע נוסף:

טופס להדפסה בקשה לאישור טאבו

לרשותכם טופס מקוון וטופס להורדה להגשת בקשה לאישור טאבו.
חסכו זמן והמתנה בתור, ומלאו את הטופס המקוון.
*במידה ובחרתם בטופס להורדה, אנא צרפו את הטופס הסרוק לטופס פניית שירות כללית

האישור כרוך בהגשת מסמכים מלאים ומתאימים ותשלום אגרה בגין הגשת הבקשה ובהתאם לסוג הנכס ושיקול דעתה של הרשות.