הנחיות לטיפול בפסולת בניין ואסבסט ברחבי העיר

על ציבור בוני הבתים ומשפצי הבתים בכפר סבא, מוטלת חובה לאסוף ולפנות את פסולת הבניין, הנוצרת כתוצאה מעבודות הבנייה והשיפוץ.

פסולת בניה

את פסולת הבניה אסור לפנות בזרם האשפה הביתית הרגיל אלא יש להפרידו ולפנותו לאתרי פינוי אשפה מיוחדים שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

להנחיות והגשת בקשה להצבת מכולות לפסולת בניין בעיר לחצו כאן >

פסולת אסבסט

פסולת אסבסט אין להכניס למכולה יחד עם פסולת בניין!

לוחות ומוצרי אסבסט לרבות שאריות יש לעטוף בניילון באופן שלא יהיה האסבסט חשוף ולא יתערבב עם חומרי בניין ופסולת לסוגיה. האסבסט מהווה סכנה לבריאות הציבור, גם אם לא באים עימו במגע פיסי.

פירוק ופינוי אזבסט יטופל רק על ידי גורמים מורשים וזאת בשל הסכנה לבאים במגע עם חומר זה ואו נזקים אפשריים שעלולים להיגרם לסביבה עקב טיפול לא נכון.

הטיפול בפסולת זו יתבצע על ידי גורמים מוסמכים בלבד שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. לפירוט ראו רשימת אתרים באתר המשרד להגנת הסביבה.

יש לוודא בטרם התקשרות עם קבלן הפינוי כי הוא מפנה את הפסולת לאתר מורשה של המשרד להגנת הסביבה ולהציג לפי דרישה אישור פינוי אזבסט מגורם מורשה. 

קישורים למידע נוסף באתר המשרד להגנת הסביבה:

»  טיפול בפסולת בנין  

»  טיפול בפסולת  אסבסט

בכל מקרה של שאלות או בירורים ניתן לפנות למח' ניקיון העיר באמצעות המוקד העירוני 106.
הפיקוח העירוני יפקח על קיום הוראות החוק וחוקי העזר בנושא.