1. בקשה להצבת מכולה לפינוי פסולת בניין תוגש ע"י מבצע השיפוץ ו/או כל גורם אחר מטעמו המבקש להזמין את הצבת המכולה (להלן: "המזמין"), בנוסח המפורט בטופס האישור, ואליה תצורף התחייבות המזמין כלפי העירייה על כל תנאיה.
 2. בקשה אשר דורשת היתר בניה תועבר למחלקת הנדסה, יתר הבקשות יועברו דרך מחלקת פיקוח ואכיפה ובו יפורט מיקום המכולה , זמני הצבת המכולה וכן התחייבות לכיסוי המכולה בסוף כל  יום עבודה ופינוי המכולה בכל יום שישי ובערבי חג עד השעה 14:00.
 3. המכולה תוצב בשטח פרטי של בעל הנכס המבצע את השיפוץ ועל פי הנחיות הרשות.
 4. במידה ולא ניתן להציב מכולה בתחום השטח הפרטי יפעל מציב המכולה כך:
  • בטרם ביצוע הצבת המכולה בפועל, על המזמין את הצבתה ליצור קשר עם מחלקת פיקוח ואכיפה, ולתאם ביקור מטעמה במיקום המוצע ע"י מזמין המכולה להצבת המכולה, כאמור.
  • המכולה תוצב בשטח הכביש בסמוך לנכס בו מתבצע השיפוץ במיקום שאושר בביקור, כמפורט בסעיף א' לעיל, ובכל מקרה בו הוצעו מספר אלטרנטיבות למיקום המכולה על הכביש, יפעל מזמין המכולה להצבתה באופן שבו לא תיגרם הפרעה כלשהיא, ו/או תיגרם הפרעה מינמאלית לתנועת כלי רכב, לרבות הפרעה מינימאלית לשדה הראיה של נהגים.
  • במידה ולא ניתן להציב מכולה על הכביש ובמקרים חריגים יציב מבצע השיפוץ את המכולה על המדרכה באופן שלא יפריע או יסכן את תנועת הולכי הרגל במקום וזאת בתאום עם הרשות טרם ההצבה .
 5. לא תתאפשר הצבת מכולה סמוך לשפת מדרכה מסומנת אדום-לבן או במיקום המצוי פחות מ- 12 מטר ממעבר חציה / צומת.
 6. המכולה תישא אמצעי זיהוי של בעל המכולה  הכוללים את שם בעל המכולה ומספר טלפון.
 7. על גבי המכולה יודבקו פסים זוהרים/ מחזירי אור.
 8. שימוש בשרוול בכדי להשליך את הפסולת למכולה מחייב כיסוי המכולה.
 9. מכולה שהוצבה וגרמה נזק לרכוש ציבורי בכל צורה תחייב את מזמין המכולה/ בעל המכולה/הקבלן לתקן נזקים אלו. התחייבות מזמין המכולה כלפי העירייה - כמפורט בסעיף 1 לעיל - תכלול הצהרה של מזמין המכולה, כי הובהר לו, שאישור מיקומה של המכולה ע"י העירייה מהווה בחירת המיקום המועדף מבין המקומות שהוצעו ותו לא. וכל זאת, מתוך הנחה שעל המזמין לעשות במכולה שימוש מבוקר וזהיר. כמו כן, תיכלל בהתחייבות הצהרת המזמין, כי ידוע לו שבמידה והשימוש במכולה מבוצע בידי צדדי ג' שנשכרו על ידו - עליו האחריות לבקר את השימוש שהם עושים בה, מבלי שתוטל על העירייה אחריות כלשהיא בעניין.
 10. במשך כל התקופה בה תוצב המכולה בהתאם לבקשת המזמין, מחובתו לדאוג, כי אין היא גדושה בפסולת מעבר לתכולה המאפשרת שמירה על ניקיון הסביבה. בעניין זה, חזקה על המזמין, כי כל פסולת אשר תיצבר סביב המכולה הינה פסולת הקשורה לשיפוץ, ו/או פסולת שפוזרה סביבה עקב היעדר הקפדה מצידו וא/ו מצד מי מטעמו על כך שהפסולת המגיעה אל המכולה לא תתפזר אל מחוצה לה.
 11. מכולה מלאה תפונה באופן מיידי ולא יאוחר מתום כל יום עבודה. לצורך כך, הגדרתה של "מכולה מלאה" הינה מכולה אשר הפסולת מגיעה עד קצה דפנותיה.
 12. הפסולת תפונה לאתר פסולת מורשה. פינוי המכולה יעשה בהתאם להנחיות החוק. על המזמין האחריות לבדיקת מקום הפינוי, ככל שהדבר נוגע להיותו אתר פינוי פסולת מורשה, כנדרש עפ"י החוק.
 13. האחריות לכל נזק שייגרם לנפש ו/או לרכוש, בגין כל הקשור להצבת המכולה ו/או לשימוש בה, יהיו באחריות מזמין המכולה, ו/או באחריות כל גורם שלישי המעורב בשימוש במכולה.
 14. אי מילוי הנחיות אלו, ייתן לעירייה את הסמכות לבחור בנקיטת כל אמצעי אכיפה המסור בידיה בהתאם לחוקי העזר של עיריית כפר סבא, ו/או בהתאם לכל דין. 

טופס בקשה להצבת מכולה וכתב התחייבות - קובץ PDF להדפסה

את הטופס יש למלא ולשלוח למייל: pim@ksaba.co.il
לבירורים ניתן להתקשר בטלפון 09-7651353, בימים א',ג',ה' בין השעות 08:30-13:00.