החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983

עיריית כפר סבא מבצעת אכיפה כנגד עבירות על פי החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983
רשימת המקומות האסורים בעישון מצוינים כמפורט בתוספת 1 לחוק הנ"ל.

קישור לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983

כל המחזיק במקום ציבורי בו העישון אסור על פי חוק, חייב לפקח ולעשות כל שניתן על מנת למנוע עבירות של עישון בתחום המקום הציבורי שבהחזקתו, לרבות הצבת שלט במקום.
הפיקוח העירוני פועל לאכיפת עבירות עישון (החזקת כל מוצר טבק או כלי לעישונו כשהם דלוקים) במקומות ציבוריים בהם אסור לעשן על פי החוק, עבירת אי התקנת שלט והצבת מאפרה.

עזרו לנו לשפר את איכות החיים ולשמור על בריאות הציבור.

בהתאם לסעיף 2א(ג) לחוק, המוקד העירוני שמספרו 106 משמש כמוקד להגשת תלונה על הפרת החוק.