פרטי הזכאות להנחה

"הורה עצמאי" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו מתחת לגיל 18 ואשר מתקיימים אחד התנאים הללו:

  • אינו נשוי ואינו ידוע בציבור.
  • חי בנפרד מבן זוגו לתקופה של שנתיים לפחות, ופתח הליך על פי דין להיפרדות במשך שנתיים לפחות.
  • עגונה- כמשמעות בחוק ביטוח לאומי.

שיעור ההנחה
20% הנחה בגין 140 מ"ר לכל הורה עצמאי אשר בית המשפט העניק לו/ה משמורת בלעדית או משותפת.

המסמכים הנדרשים:

  • מילוי טופס "בקשה להנחה בארנונה להורה עצמאי"
  • צילום תעודת זהות וספח בו רשומים הילדים + מעמד ההורה  (גרושה, אלמןה, רווקה)
  • תעודת גירושין.
  • הסכם גירושין+ פסק דין חתום ע"י בית המשפט.
  • על הורה החי הנפרד מבןהזוג תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין הצגת אישורים מתאימים
  • אישור שרות סדירלאומי- להורה עצמאי לילד המתגורר ומשרת שירות  סדיר כהגדרתו בחוק שירות וביטחון (נוסח משולב)  התשמ"ו, 1986 או מתנדבת בשרות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד' לתקנות ההסדרים במשק (הנחה מארנונה)  התשנ"ג 1993, כל עוד הוא משרת כאמור ובתנאי שגילו אינו עולה על 21 שנה.
  • תצהיר חתום בפני נציג העירייה בנוסח המצ"ב בטופס הנ"ל

טפסים אגף הכנסות