מבוא כללי 
ניהול אינוונטר העירייה
מחלקת הנוער-תנועות הנוער
מדור גני ילדים 
מכרזי כבישים ומדרכות - ביצוע ורישום תב"ר
התפתחות גרעון העירייה 1993 - 1995
קרן המוסיקה
מערך מיחשוב העירייה 
מחלקת הביטחון 
ארכיונים בעירייה
ועדות העירייה
פניות נבחרי ציבור
נקיון העיר  
היטל סלילת כביש שיכון גאולים  
היטל כביש רחוב שיזף 
חלוקת מינויים לכדורגל
השתתפות הציבור בדיונים לבחירת רבני שכונות
העסקת רב שכונה כמנהל מחלקה
מ"מ ליו"ר המועצה הדתית

הערות ראש העיר