פרטי הזכאות להנחה

הנחת גמלת דמי מזונות
מקבלי הגמלה החל לקבלה לפני 01/01/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה.

שיעור ההנחה
עד 70% מכלל הנכס

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • הומצא אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
  • הוגשה בקשה חתומה.

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות