הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה

בהתאם לסעיף 188 (ב'1) לפקודת העיריות (נוסח חדש), נמסרת בזאת הודעה כי מועצת עיריית כפר סבא אישרה ביום 7/12/2022 הסכם להחכרת המקרקעין המצויים ברח' לוי אשכול 24 בכ"ס והידועים כחלק מחלקה 184 בגוש 7602, לחברת החשמל בישראל, לצורך הפעלת תחנת טרנספורמציה, וזאת בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (2)(ב) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמח-1987.

 

לכל ההודעות לתושב