דלג לתוכן העמוד

מבזקים

קול קורא לקבלת רשות לממכר שתיה ומזון במכונית FOOD TRUCK


עיריית כפר-סבא (להלן: העירייה) מודיעה בזאת על פתיחת הליך הזמנה להציע הצעות להפעלת food truck והכל בהתאם למפורט במסמכי הזמנה זו.

הגשת ההצעה

  1. הצעת המציע תוגש באמצעות הטופס המצורף להליך זה מבלי לבצע בו כל שינויים, השמטות או תיקונים.
    המציע יצרף להצעה פרטים אודות ההצעה, צילומים של הרכב המוצע ושל האוכל המוצע, פרוט ניסיון, וכיו"ב.
  2.  על המציע להגיש הצעתו להצבה והפעלת דוכני מזון ושתיה כמפורט בכתב ההצעה.
  3. המועד האחרון להגשת הצעות מחיר עבור הצבה והפעלת food truck הינו בתאריך 28 לפברואר 2021 בשעה 12:00 .
ההצעה תוגש לדוא"ל orenv@ksaba.co.il