תכנית העבודה כפופה לשינויים על פי שיקול דעת הבלעדי של העירייה ובהתאם לצרכי העירייה מעת לעת, ובכפוף לתקציב. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין התקציב המופיע בספר תכניות העבודה לתקציב המופיע בספר התקציב, יקבע ספר התקציב.

תכנית עבודה לשנת 2020:

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2020-תכנון

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2020-תכנון


תכנית עבודה לשנת 2019:

סיכום תכנית עבודה לשנת 2019

תכנית עבודה מקושרת לתקציב שנת 2019

תכנית עבודה לשנת 2019


תכנית עבודה לשנת 2018:

תכנית עבודה לשנת 2018


תכנית עבודה לשנת 2017:

תכנית עבודה לשנת 2017


תכנית עבודה לשנת 2016:

תכנית עבודה לשנת 2016