(30/08/2022)

מכרז מס' 3/2022 
למתן שירותים לפינוי גניזה כהלכה בעיר כפר סבא

המועצה הדתית כפר סבא (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, להגיש לה הצעות למתן שירותים לפינוי גניזה כהלכה בעיר כפר סבא בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

התנאים המקדימים, תנאי ואופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הספק במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז, ניתן לקבל בפניה למייל datitks@gmail.com החל מיום שלישי ג' באלול  התשפ"ב – 30/8/2022. 

שאלות ובירורים יש להעביר עד ליום שלישי י"ז באלול – 13/9/2022 בשעה 14:00 במסמך וורד לכתובת המייל: datitks@gmail.com

על המציע להיות בעל ניסיון של לפחות שנה למתן שירותים לפינוי גניזה כהלכה בהיקף דומה ומעלה, במהלך שלוש השנים האחרונות.

על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית לפקודת המועצה הדתית כפר סבא או ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 5,000 ₪, מסמכים המעידים על ניסיונו והמלצות.

את ההצעות יש להגיש ולהכניס לתיבת המכרזים של המועצה, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז במעטפה סגורה עליה יש לרשום: "מכרז 3/2022".
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: יום שלישי כ"ד באלול התשפ"ב – 20/9/2022 בשעה 15:30.
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

להסדרי נגישות פרטניים נא לפנות ליצחק, בטל': 050-6081810.                                                               

בכבוד רב
הרב ששון טרבלסי
ממונה המועצה הדתית כפר-סבא