(21/07/2022)

מכרז מס' 1/2022
מכרז למתן שירותי ניקיון במקוואות בעיר כפר סבא

המועצה הדתית כפר סבא  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, להגיש לה הצעות למתן שירותי ניקיון למקוואות בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת מיום תחילת ביצוע עבודות הניקיון ותהא ניתנת להארכה, בכל פעם לשנה אחת נוספת ולא יותר מארבע שנים במצטבר כמפורט במסמכי המכרז.

ההשתתפות במכרז, תהיה מותנת בהמצאת מסמכים אשר ידרשו כמפורט במסמכי המכרז לרבות עמידה בתנאים כדלקמן:

  1. רישום בכל מרשם המתנהל ע"פ הדין והחזקת הרישיונות הצריכים לעניין נושא ההתקשרות.
  2. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
  3. המצאת הצהרה מאומתת על-ידי עו"ד, לפיה המציע דואג לשמירת זכויותיהם של העובדים עפ"י דיני העבודה, ולא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בשל הפרת דיני עבודה ולא נקנס על-ידי מפקח עבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות ביותר משני קנסות. למציע ניסיון מוכח, של שלוש שנים לפחות, בביצוע עבודות ניקיון של מבנים ששטחם, במצטבר , לפחות 1,000 מ"ר.
  4. למציע היקף פעילות שנתית בתחום הניקיון של לפחות 500,000 ₪ בכל אחת משלוש השנים האחרונות.
  5. לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה המציע יעסיק עובדים שומרי תורה ומצוות, אשר יעברו הכשרה בנושאים הלכתיים הכרוכים בביצוע העבודות, ויאושרו ע"י המועצה.

פירוט יתר הדרישות, תנאי הסף, תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הספק במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל, ללא עלות, בפניה למייל המועצה  datitks@gmail.com
החל מיום שלישי 19/7/2022. להסדרי נגישות פרטניים נא לפנות ליצחק בטל': 050-6081810.
מפגש תדרוך יערך ביום ראשון 31/7/2022 בשעה 10:00 במשרדי המועצה הדתית ולאחריו יתקיים סיור במבנים השונים.

את ההצעות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עליה יצוין מכרז 1/2022 לתיבת המכרזים במשרדי המועצה הדתית כפר סבא רחוב הרצל 48 כפר-סבא - על פי המפורט בהזמנה להציע הצעות.
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: יום ראשון – 21/8/2022 בשעה 15:00.
הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

בכבוד רב
הרב ששון טרבלסי
ממונה המועצה הדתית כפר-סבא

מסמכי המכרז:

מכרז המועצה הדתית למתן שירותי ניקיון במקוואות בעיר כפר סבא (קובץ WORD)