בעל עסק? ייתכן ואתם זכאים להנחה בארנונה

נפגעתם בעקבות משבר הקורונה? ייתכן ואתם זכאים להנחה בארנונה

בעל/ת עסק יקר/ה,
ממשלת ישראל אישרה במהלך חודש ספטמבר תקנות להנחה בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית במשבר הקורונה.
 
להלן עיקרי המידע בנושא:
 
בתאריך 16/9/2020 פורסמו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 ("התקנות") אשר מסדירות הנחה נוספת לבעלי העסקים הנפגעים מהמצב (תקופת הקורונה – הסגר) בצורה המשמעותית ביותר.
 
להלן פירוט מנגנון מתן ההנחות:

 1. זכאות להנחה מתשלומי ארנונה לעסקים:

  מסמך זה עוסק במנגנון קבלת הנחה של 95% בתשלום ארנונה עבור בעלי עסקים שימצאו זכאים להנחה מכח התקנות וזאת ביחס לנכס לגביו קיימת זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים ("המענק"), ובתקופות כמפורט מטה.

  הזכאות להנחה מארנונה תינתן חודשיים קדימה, על בסיס החודשיים הקודמים אשר לגביהם הוצהרה ונמצאה זכאות למענק, למעט תקופת הזכאות הראשונה שתינתן ל-3 חודשים, על בסיס בדיקת הזכאות למענק בחודשיים שקדמו להם.

  להלן פירוט העיקרון האמור, ביחס לשנת 2020: 
 • א)  הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים יוני – אוגוסט 2020 תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים מאי – יוני 2020.
   
 • ב)  הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים ספטמבר  - אוקטובר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים יולי – אוגוסט 2020.
   
 • ג)   הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים נובמבר – דצמבר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2020.

  מנגנון זה יופעל עד לסוף חודש דצמבר 2020, ככל ששר האוצר, באישור ועדת הכספים, לא ייקבע בצו כי לא יינתן מענק בגין אחת מתקופות הזכאות האמורות.

  בנוסף ובכפוף לקביעת שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים, כי מענק יינתן לתקופות נוספות, שיסתיימו לא יאוחר מתום חודש יוני 2021, תינתן הנחה מארנונה חודשיים קדימה לכל תקופה בה ניתן מענק, למעט החודשיים האחרונים, בהתאם לפירוט שלהלן (השר רשאי לאשר קבלת מענק ביחס לחלק מהתקופות, ואז תינתן ההנחה מארנונה אך ורק בחודשיים שלאחר החודשיים בהם ניתן מענק).
   
 • ד)  הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ינואר – פברואר 2021, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים נובמבר – דצמבר 2020.
  הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מרץ – אפריל 2021, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים ינואר – פברואר 2021.
  הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מאי – יוני 2021, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים מרץ – אפריל 2021.

  כנגד ההנחה מארנונה שתינתן בהתאם לתקנות ולפי המנגנונים שבמסמך זה, תשפה המדינה את הרשויות המקומיות בגובה מלוא הנחה שניתנה על ידן.
 1. להלן מנגנון הגשת בקשה לקבלת הנחה בתשלום הארנונה:

  בעל העסק יגיש בקשה לקבלת ההנחה מארנונה באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ("הסוכנות"). קישורים לאתר יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים, של משרד הכלכלה ושל מרכז השלטון המקומי.
  הבקשה להנחה מארנונה תוגש בכל פעם ביחס לתקופת ההנחה הרלוונטית (בהתאם לתקופה הקודמת, בה ניתן מענק).

  למידע על הגשת בקשה להנחה באתר הסוכנות לעסקים »
   
 2. קיזוזים וביטול זכאות בדיעבד:
  • ביטול זכאות לעסק – ככל שיתברר בדיעבד שהעסק לא זכאי להנחה, הסוכנות תעביר הודעה לעסק ולרשות המקומית על ביטול הזכאות. הרשות המקומית תבטל את ההנחה בארנונה ותוציא הודעת חיוב לעסק.
  • ביטול זכאות שניתנה לעסק בשוגג על ידי הרשות המקומית – ככל שיתברר שהייתה טעות בדיווח הרשות המקומית, הסוכנות תעביר הודעה לרשות על ביטול הזכאות לעסק. הרשות המקומית תבטל את ההנחה בארנונה ותוציא הודעת חיוב לעסק.
    
 3. מידע נוסף:

  א) העירייה תפרסם כל מידע רלוונטי, מעת לעת, באתר האינטרנט שלה.

  ב) יודגש כי הליך בדיקת הזכאות עשוי לארוך זמן והוא יבוצע ע"י רשות המיסים ובאמצעות הסוכנות. אנו קוראים לכם לעקוב אחר הפרסומים שיועברו על ידינו, להיערך להגיש מוקדם ככל הניתן ובאופן מיידי את בקשתכם לזכאות להנחה לסוכנות, כך שנוכל להעניק את ההנחה המגיעה לכם במועד.

קישורים: